Monday, March 28, 2011

Бие даалт

"Äýëõèéí áà Àçèéí á¿ñ íóòãèéí õóäàëäàà" õè÷ýýëèéí áèå äààëòûí ñýäýâ
1. Äýëõèéí áà Àçèéí á¿ñ íóòãèéí õóäàëäàà, ìºí ÷àíàð, à÷ õîëáîãäîë
2. Õóäàëäààíû äýëõèéí áà á¿ñ íóòãèéí ýäèéí çàñàãò íºëººëæ áóé õ¿÷èí ç¿éëñ
3. ÄÕÁ-ñ äýëõèéí áà Àçèéí á¿ñ íóòãèéí õóäàëäààíä òàâüæ áóé øààðäëàãà, ò¿¿íèé ä¿ðýì æóðàì çàð÷èì
4. Äýëõèéí õóäàëäààíû ãëîáàëü÷ëàë, ò¿¿íèé ¿ð ä¿í, îëîí òàëò ãýðýý õýëýëöýýð¿¿ä
5. Äýëõèéí õóäàëäààíû áàéãóóëëàãûí òóõàé, ò¿¿íèé ¿¿ñýë õºãæèë
6. ¯éë÷èëãýýíèé ýêñïîðò, èìïîðòîîð òýðã¿¿ëýã÷ óëñóóä
7. Õóäàëäààíû ýêñïîðò, èìïîðòîîð òýðã¿¿ëýã÷ óëñ îðíóóä
8. Äýëõèéí áà Àçèéí á¿ñ íóòàãò õàìààðàõ óëñ îðíóóäûí òóõàé, /õóäàëäàà - ýäèéí çàñàã/
9. Äýëõèéí ýäèéí çàñàãò òýðã¿¿ëýã÷ óëñ îðíóóä
10. Á¿ñ íóòãèéí õóäàëäààíû èнòåãðàöè, ò¿¿íèé äàâóó áà ñóë òàëóóä
11. Á¿ñ íóòãèéí ãýðýý õýëýëöýýð, ýäèéí çàñàã äàõü ¿ð íºëºº, äàâóó òàë
12. ÄÕÁ-ñ ãèø¿¿í îðíóóäàä õóäàëäààãààð äàìæóóëàí ¿ç¿¿ëæ áóé õýëáýð, ò¿¿íèé òºðºë
13. Á¿ñ íóòãèéí õóäàëäààã õºãæ¿¿ëýõýä ÎÓÝÇ -èéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí àæèëëàæ áóé áàéäàë
14. Äýëõéèí õóäàëäààíû òºãºëäºðøèë
15. Äýëõèéí õóäàëäààíû ºíººãèéí ¿ð ä¿í, öààøäûí ÷èã õàíäëàãà
16. Á¿ñ íóòãèéí õóäàëäàà íü óëñ îðíóóäàä íýâòýð÷ áóé áàéäàë, õàíäëàãà
17. Õóäàëäààíû ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí òóõàé, ò¿¿íèéã õºãæ¿¿ëýõ íü
18. Æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýë, áèçíåñèéã äýìæèõ áîäëîãî
19. ÄÕÁ áà Ìîíãîë óëñ
20. Ìîíãîë óëñûí íýãäýí îðñîí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóä
21. Äýëõèéí õóäàëäàà áà õóäàëäàíû á¿ñ÷èëýë
22. Îëîí óëñûí ýäèéí çàñãèéí áàéãóóëëàãóóä

Tuesday, December 7, 2010

Тэмцээнд амжилттай оролцлоо


Гаалийн мэргэжлийн сургуулиудын дунд зохиогддог "Шинэ үеийн гаальчид" тэмцээнд манай сургуулийн оюутнууд амжилттай оролцож 2-р байрт шалгарлаа.

Sunday, December 5, 2010

Улсын шалгалтын асуулт

Батлав: Сургалтын албаны дарга .............................................Ө. Цогзолмаа

ГААЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТ
1. Гаалийн эрх зүйн тухай ойлголт, түүний судлах зүйл судалгааны арга
2. Гаалийн эрх зүйн зохицуулах зүйл, зохицуулалтын арга
3. Гаалийн эрх зүйн хэм хэмжээ, түүний бүтэц, үйлчлэл
4. Гаалийн эрх зүйн эх сурвалж, түүний ангилал
5. Гаалийн эрх зүйн харилцаа, түүний бүрэлдэхүүн, онцлог
6. Гаалийн эрх зүйн зөрчил, түүний төрөл
7. Гаалийн байгууллагын мөрдөн байцаах хойшлуулшгүй ажиллагаа
8. Гаалийн хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага
9. Гаалийн зөрчлийн зүйлчлэл
10. Гаалийн байгууллагын эрх зүйн байдал, бүтэц, зорилт
11. Гаалийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт
12. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохицуулалт
13. Гаалийн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн шинжилгээ
14. Гаалийн бодлого, гаалийн зохицуулалт, гаалийн хууль тогтоомж
15. Гаалийн байгууллагын удирдлага зохион байгуулалт, орчны судалгаа
16. Гаалийн байгууллагын эрх зүйн шинэчлэлт
17. ГМ-ийн шинжилгээ явуулах онол арга зүйн үндэслэл, онцлог
18. Гаалийн контроллинг, технологи арга - CAIS/ CEPS
19. Логистикийн онол арга зүйн үндэс
20. Гаалийн чанарын менежмент, түүний бүрэлдэхүүн, хэрэгжүүлэх арга зам
21. Хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх
22. ГУБ-н ёс зүй
23. ГУБ-н сахилгын тусгай дүрэм
24. ГУБ-н ажлын үйлчилгээний стандарт
25. ГУБ-н ёс зүйн зөрчил
26. Гаалийн шударга ёс, ДГБ-н АРУША-н тунхаглалын мөн чанар, агуулга
27. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа тодорхой ил тод нээлттэй байх
28. Гаалийн байгууллагын хамтын ажиллагаа
29. Олон улсын гаалийн орчин
30. Олон улсын гаалийн харилцаа, түүний онцлог
31. Гаалийн асуудлаар байгуулсан олон улсын гэрээ, түүний ач холбогдол
32. Гаалийн харилцааг зохицуулах конвенциуд
33. Эдийн засгийн аюулгүй байдал нь үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг болох нь
34. Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлэгч хүчин зүйлс
35. Эдийн засгийн аюулгүй байдал, түүний бүрэлдэхүүн
36. Эдийн засгийн аюулгүй байдлын зарчим, бодлого
37. Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг тодорхойлогч үндсэн үзүүлэлтүүд, нөлөөлөгч хүчин зүйлс
38. Олон улсын эрх зүйн тухай ойлголт, олон улсын харилцаанд гүйцэтгэх үүрэг
39. ОУЭЗ-ийн хэм хэмжээ, систем, үндсэн зарчмууд
40. ОУ-н хэлэлцээр ба ОУ-н хурал, тэдгээрийн эрх зүйн ач холбогдол
41. Дэлхийн ба Азийн бүс нутгийн худалдаа, түүний мөн чанар, онцлог, ач холбогдол
42. Худалдааны дэлхийн ба бүс нутгийн эдийн засагт нөлөөлж буй хүчин зүйлс
43. ДХБ-аас дэлхийн ба Азийн бүс нутгийн худалдаанд тавьж буй шаардлага, түүний дүрэм журам
44. ДХБ-аас гишүүн орнуудад худалдаагаар дамжуулан үзүүлж буй хэлбэр, түүний төрөл
45. Худалдааг хөнгөвчлөх ДГБ-н загвар
46. Гаалийн мэдээллийн автоматжуулалт
47. Мэдээллийн систем, мэдээллийн технологийг гаалийн үйл ажиллагаанд ашиглах нь
48. Гаалийн байгууллагын мэдээлэл харилцааны тогтолцоо
49. Гаалийн интернет бүрдүүлэлт
50. Гаалийн үйл ажиллагааны мэдээллийн сан
51. Гаалийн байгууллагын мэдээллийн технологийг боловсронгуй болгох нь
52. Гаалийн байгууллагад CAIS/ CEPS программ хэрэгжиж буй байдал
53. CAIS/ CEPS системийн зорилго, ач холбогдол
54. Гаалийн хяналтыг боловсронгуй болгож, үр нөлөөг дээшлүүлэх
55. Гаалийн хяналт, түүний шинж агуулга, мөн чанар, зарчим
56. Гаалийн хяналтын эрх зүйн үндэс
57. Бараа тээврийн хэрэгслийг гаальд мэдүүлэх эрх зүйн үндэс
58. Гаалийн мэдүүлэг, түүнд холбогдох эрх зүйн актууд
59. Гаалийн мэдүүлэг, түүний бүтэц, ач холбогдол
60. Ачааны манифест, түүнийг нөхөн бичих
61. Бараа тээврийн хэрэгслийн бичиг баримтын шалгалт
62. Бараа тээврийн хэрэгслийн шалгалт
63. Гаалийн хяналтын хэлбэрүүд
64. Хилийн нэвтрэх цэгийн гаалийн хяналт
65. Эрсдлийн менежментийг нэвтрүүлэх нь зайлшгүй болох нь
66. Гаалийн эрсдлийн удирдлагын систем
67. Мэдээлэлд тулгуурласан эрсдлийн удирдлага
68. Гаалийн бүрдүүлэлтийн үеийн эрсдлийн шалгуур үзүүлэлт
69. Гаалийн эрсдлийн менежментийн үйл явц, түүний онцлогууд
70. Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт
71. Бараа тээврийн хэрэгсэл гаалийн хяналтанд байх хугацаа
72. Гаалийн хяналтад рентген тоног төхөөрөмжийг ашиглах нь
73. АТА КАРНЕЙ гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт
74. Магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах тухай
75. Гаалийн бүрдүүлэлтийн эрх зүйн байдал
76. Оюуны өмчийн эрхэд хамаарах барааны гаалийн хяналт
77. Дэлхийн хэмжээний гадаад худалдааг аюулгүй байлгах, хөнгөвчлөх ДГБ-н багц стандарт
78. Гаалийн бүрдүүлэлт, түүний ангилал, эрх зүйн үндэс
79. Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа тээврийн хэрэгслийн гаалийн бүрдүүлэлт, түүний онцлог, үе шат
80. Гаалийн мэдүүлгээр хийх гаалийн бүрдүүлэлт, түүний дараалал
81. Гаалийн горимын нөхцөл шаардлага, горимыг сонгох, өөрчлөх эрх зүйн үндэс
82. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горим, түүний зорилго, мөн чанар агуулга
83. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын үндсэн шинж, зарчмууд
84. Гаалийн горим ба гаалийн татварын хөнгөлөлт
85. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын ангилал, төрөл
86. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах горимын төрөл, түүний эрх зүйн байдал
87. Барааг хилийн чанадад гаргах горимын төрөл, түүний эрх зүйн байдал
88. Гаалийн баталгаат бүсийн горимын төрөл, түүний эрх зүйн байдал
89. Барааг дамжуулан өнгөрүүлэх, шилжүүлэн ачих горимын төрөл, түүний эрх зүйн байдал
90. Барааг хүлээн авахаас татгалзах, устгах горимын төрөл, түүний эрх зүйн байдал
91. Тусгай горимын төрөл, түүний эрх зүйн байдал
92. Гаалийн горимын зөрчил, түүний мөн чанар, бүрэлдэхүүн
93. Монгол улсын гадаад худалдааны гаалийн статистикийн тухай
94. Гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээ, түүний эх сурвалж
95. Экспорт, импортын хамрах цар хүрээ
96. Гадаад худалдааны гаалийн статистикт бүртгэгдэх, тусгайлан бүртгэгдэх бараа
97. Гадаад худалдааны гаалийн статистикт бүртгэгдэхгүй бараа
98. Гадаад худалдааны гаалийн статистик мэдээлэл гаргах үзүүлэлтүүд
99. Улс хоорондын тээврийн үйлчилгээний барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх горим
100. Дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх горим
101. Улс хоорондын шуудан илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх горим
102. Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх горим
103. Чөлөөт бүсийн горим
104. Гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардлагатай гадаад худалдааны бичиг баримт
105. Олон улсын худалдааны үйл ажиллагааны зохицуулалт
106. Бараа нийлүүлэх суурь нөхцөл - ИНКОТЕРМС зорилго, хэрэглэх хүрээ, агуулга
107. ИНКОТЕРМС 2010-н бүлгийн ангилал, онцлог
108. ИНКОТЕРМС гадаад худалдааны гэрээний суурь нөхцөл болох нь
109. Олон улсын худалдааны гэрээ, түүний ангилал, нэр төрөл, хэрэгжилт
110. Олон улсын худалдааны бичиг баримт, түүний  ангилал
111. Гаалийн татвар, тарифын тухай ойлголт, зорилго, үндсэн үүрэг
112. Гаалийн татварын хувь хэмжээ, түүний хэлбэрүүд
113. Импортын барааны гарал, үүслийг тодорхойлох нь
114. Барааны гарал үүслийн улсыг нотлох баримт
115. Гаалийн болон бусад татвар ногдуулж барагдуулах
116. Гаалийн тарифын зохицуулалт, түүний ангилал
117. Гаалийн тарифын бус зохицуулалт, түүний ангилал
118. Тарифын бус хязгаарласан барааны эрх зүйн зохицуулалт
119. Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны эрх зүйн зохицуулалт
120. Гаалийн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн эрх зүйн зохицуулалт
121. Гаалийн болон бусад татвар ногдуулахгүй байх, буцаан олгох, хорогдуулан тооцох нөхцөл
122. Олон улсын худалдаан дахь үнэ бүрдэлт, түүний төрлүүд
123. Барааны гаалийн үнэ, үнэлгээг тодорхойлох эрх зүйн үндэс
124. Гаалийн үнийн тухай ойлголт, гаалийн үнийг мэдүүлэх эрх зүйн үндэс
125. Гаалийн үнийг шалгаж, шийдвэрлэх нь
126. CAIS / CEPS -н үнэлгээний программын талаар
127. Үнэлгээний хэлэлцээр, үнэлгээний дүрмийн зохицуулалт
128. Гаалийн үнэлгээний зарчим болон аргууд
129. Гаалийн үнэлгээний хяналт
130. Импортын барааны гаалийн үнэлгээний аргын нөхцөл, шаардлага, төрлүүд
131. Экспортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох нь
132. Барааны үнийг тодорхойлоход шаардлагатай бичиг баримтууд, тэдгээрийн ач холбогдол
133. Бараа бүтээгдэхүүний чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
134. Барааны хаяглалт, марклалт, түүнд тавигдах шаардлагууд
135. Барааны чанарын стандарт, баталгаажуулалт
136. Гаалийн үйл ажиллагаанд барааны ангилалын экспертизийн гүйцэтгэх үүрэг
137. БТКУС-н тухай ойлголт, ач холбогдол
138. БТКУС-н бүтэц, зохион байгуулалт
139. БТКУС-н ерөнхий тайлбар дүрэм
140. БТКУС-н тухай олон улсын конвенцийн бүтэц, бүрэлдэхүүн
141. БТКУС-н бүтэц, зохион байгуулалт
142. Бүх барааг УС-ийн дагуу төрөлжүүлэн ангилах нь
143. БТКУС-н жагсаалтын бүтэц, ангиллын зарчмууд
144. БТКУС-н тайлбарууд
145. БТКУС нь гаалийн тарифын үндэс болох нь
146. БТКУС-н 2007 оны нэмэлт өөрчлөлт, үндсэн чиглэл
147. Тарифт худалдааны ерөнхий хэлэлцээр
148. Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай Киото конвенци
149. Олон улсын хооронд бараа худалдах - худалдан авах НҮБ-н конвенци
150. ДХБ ба Монгол улс


Sunday, June 6, 2010

ГАДААД ХУДАЛДАА-ГААЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


Монголын Дээд Сургуулийн гадаад худалдаа, гаалийн тэнхим нь 2008 оны 9-р сард албан ёсоор байгуулагдсан. Уг тэнхимийн харъяанд гадаад худалдаа гаалийн удирдлага, гааль татварын мэргэжлийн ангиуд харъяалагддаг болно.

Гадаад худалдаа- гаалийн удирдлага мэргэжлээр 2003 онд анхны элсэлтээ авч 2007 онд анхны төгсөлтөө хийсэн. Энэ хугацаанд Монголын бизнесийн зах зээлд хөдөлмөр эрхлэх шаардлага хангасан, зах зээлийн эрэлтэнд нийцсэн нийт оюутан залуусыг олон улсын худалдааны менежерээр төгсгөсөн байна.

Тус тэнхим нь үүсэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Монгол улсын төдийгүй гадаад дотоодын бизнесийн зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан, өрсөлдөх чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд хүч чадлаа дайчлан ажиллаж байна. Энэхүү зорилгоо биелүүлэхийн тулд эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил зохион байгуулах, оюутны үүсгэл санаачлагаар клуб, багуудыг удирдан ажиллах, хичээлийн жилийн үндсэн зорилт ажлын чиглэл, түүний дотор сургалтын төлөвлөгөөг боловсронгуй болгох, шинэчлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байх юм.

Тэнхимийн эрхэм зорилго:

Дэлхийн хөгжлийн хандлага Монгол орны эдийн засаг- нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд оюутны эрх ашгийг дээдэлсэн, оюуны эрэлт хэрэгцээг хангахуйц, чадварлаг эрдэмлэг багшлах бүрэлдэхүүнтэйгээр онолын өндөр мэдлэгтэй хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
Тэнхимийн цаашдийн зорилт:

Мэргэжлийн сургалтын агуулгыг их сургуулиудын жишиг түвшинд хүргэх, материалаг хангамжийг манай төгсөгчдийг авч ажиллуулдаг байгууллагуудын түвшин, бүтэцтэй ижил болгох, сургалтын материалуудыг электрон хэлбэрт оруулж суралцагчдад хүртээмжтэй болгох зорилт тавин ажиллаж байна.

Багшлах бүрэлдэхүүн: